DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือรูปแบบการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.จันทบุรี

  • 17 มี.ค. 2566
  • 316
กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือรูปแบบการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.จันทบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดการประชุมหารือรูปแบบการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อป้องกันความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.4-5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นกรณีเร่งด่วน ตามข้อสั่งการหนังสือ ทส 404/260 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วัดเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(พันตำรวจโท ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา) ผู้ใหญ่บ้านหมู่4และหมู่5 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 50 คน สรุปที่ประชุมมีมติ "เห็นชอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว แบบเร่งด่วน ด้วยวิธีการปักไม่ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ด้วยการใช้รูปแบบการปักไม้ไผ่เป็นแนว 1 ชั้น โดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทันฤดูมรสุม พร้อมให้ตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง