DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาแผนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • 17 มี.ค. 2566
  • 332
กรม ทช. ร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาแผนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 (สทช.5) โดยเจ้าหน้าที่ สอช. และเจ้าหน้าที่ สสค. เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาแผนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand) โดยมีนางสาวภัทรียา สวนรัตนชัย ผู้จัดการโครงการฯ เป็นประธาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนอเจอร์ โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทน สนง.การท่อเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา ผู้แทน สนง.เกษตรจังหวัด ผู้แทน อบจ.สงขลา ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สงขลา ผู้แทน สนง.ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา ผู้แทน สนง.จ.สงขลา ผู้แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สงขลา ผู้แทน ศวทล. ผู้แทน สทช.๙ ผู้แทน ม.หาดใหญ่ และผู้แทนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 23 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวางแผนและงบประมาณในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้ สอช. ได้ร่วมให้แนวคิดการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง