DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย

  • 17 มี.ค. 2566
  • 39
กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง