DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมฯ ครั้งที่ 2/2566

  • 21 มี.ค. 2566
  • 89
กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช.
ที่ประชุม มีการพิจารณาการขอปรับกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (EAF) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ และร่างกรอบระยะเวลาดำเนินการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ในครั้งนี้ เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ๆ จะได้นำมติที่ประชุมเสนออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง