DMCR FACEBOOK

ทช. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2/2566

  • 21 มี.ค. 2566
  • 478
ทช. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้ง พิจารณารายชื่อข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ของกรมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง