DMCR FACEBOOK

รรท.อทช. ลงพื้นที่​ประชุมชี้แจงโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนและโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต จ.นครศรีธรรมราช​

  • 25 มี.ค. 2566
  • 91
รรท.อทช. ลงพื้นที่​ประชุมชี้แจงโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนและโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต จ.นครศรีธรรมราช​

วันที่ 25 มีนาคม​ 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง​ ใจจริง​ ผู้​อำนวย​การกองอนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลม บ้านหน้าทัพ บ้านสระบัว และบ้านในทุ่ง ตำบลท่าศาลา​ อำเภอท่าศาลา​ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ โดยมี​ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5​ ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าชายเลน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม จำนวน 62 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์​กลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมโฮมสเตย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ รรท.อทช. ได้พบปะทักทายชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเสนอพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ขึ้นทะเบียนป่าชายเลนสำหรับชุมชนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนเพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง