DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

  • 31 มี.ค. 2566
  • 85
กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดย ส่วนส่งเสริมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ. ภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 33 คน มีวาระการประชุม ได้แก่ รายงานแผนจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ.2566-2570 ความคืบหน้าร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเภทหาดปะการัง กัลปังหาหรือสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อยฯและพื้นที่กลุ่มเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันออกฯ จ.ภูเก็ต ร่างกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่แนวปะทะกระแสน้ำไหลทวีปทะเลอันดามันและพื้นที่ทะเลฝั่ง อันดามันของไทยเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ..... รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินการแก้ไขปัญหา ขยะชุมชนชายฝั่งและขยะทะเลในพื้นที่ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา จ.ภูเก็ต
โอกาสนี้ ด้านกรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณไหล่ทวีปฝั่งทะเลอันดามันต่อประเด็น "ร่างกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่แนวปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีปทะเลอันดามันและพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันของไทยเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ....." และให้ข้อมูลในประเด็น "สถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" รวมทั้งประชาสัมพันธ์ web page "ThaiToxicMarineLife" (https://km.dmcr.go.th/c_265) ในส่วนของสัตว์ทะเลมีพิษและประชาสัมพันธ์วิธีปฐมพยาบาล เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง