DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน สะพานป่าชายเลน จ.ตราด

  • 26 พ.ค. 2566
  • 164
กรมทะเลชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน สะพานป่าชายเลน จ.ตราด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะในชุมชน ณ สะพานป่าชายเลน หมู่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชนตำบลหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหาดเล็ก และนาวิกโยธิน ฐานสุจินดา ซึ่งได้ทำการเก็บขยะ จำแนกประเภทของขยะ และชั่งน้ำหนัก โดยน้ำหนักขยะที่เก็บได้  1,082.3 กิโลกรัม พบขยะประเภทพลาสติกมากที่สุดได้แก่​ ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) และถุงขนม ซึ่งการจัดการขยะในชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงิน โดยชุมชนชายฝั่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านขยะทะเล เพื่อการรักษาฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง