DMCR FACEBOOK

รรท.อทช. ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จ.กระบี่

  • 26 พ.ค. 2566
  • 213
รรท.อทช. ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จ.กระบี่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (เวลา 15.30 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
     จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตั้งแต่ภูเขาถึงทะเล แหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำพุร้อน เช่น หาดไร่เลย์ ทะเลแหวก หาดถ้ำพระนาง สระมรกต น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการสื่อสาร รวมถึงสร้างการรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันให้กับเจ้าหน้าที่จังหวัด ท้องถิ่น และประชาชน สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประกอบการดำเนินงานต่างๆ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง