DMCR NEWS

กรม ทช. จัดประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ

  • 29 พ.ค. 2566
  • 1,033
กรม ทช. จัดประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ ในการนี้มีนางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงความคืบหน้าของคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รวมถึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจัง โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ที่อยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำ ลำคลอง และประชาชนในพื้นที่ชุมชน ช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์สร้างประโยชน์ให้คนในชุมชน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้ แต่ละท้องที่ให้มีการคัดเลือกพื้นที่สำหรับวางทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากแม่น้ำ ป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล และให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การขยายผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง