DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ขโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และป่าชายเลนสำหรับชุมชน จ.พังงา

  • 4 มิ.ย. 2566
  • 401
กรมทะเลชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ขโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และป่าชายเลนสำหรับชุมชน จ.พังงา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) และเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนบ้านท่าดินแดง หมู่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และนายห้าบีดีน วาหะรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
     ในโอกาสนี้ รรท.อทช. ได้พบปะทักทายกับพี่น้องชุมชนบ้านท่าดินแดง พร้อมร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน เนื้อที่  1,500 ไร่ และได้ร่วมกันเลือกผู้แทนเพื่อเป็นคณะกรรมการฯ ในการดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านท่าดินแดง พร้อมรวบรวมข้อมูลเอกสาร เสนอขึ้นทะเบียนกับกรม ทช. ตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง