DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกเสริมป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช

  • 4 มิ.ย. 2566
  • 816
กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกเสริมป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๖ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง