DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 6 มิ.ย. 2566
  • 484
กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเวชยันต์ รักประเทศ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยตอนบน ในการประชุมได้บรรยาย ให้ความรู้ และวิธีการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างบูรณาการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ได้ร่วมบรรยายบทบาท และภารกิจหน้าที่ของศรชล. เพื่อสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึก เพื่อการใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง