DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรม “ซาเล้ง รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ” จ.สตูล

  • 6 มิ.ย. 2566
  • 612
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรม “ซาเล้ง รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ” จ.สตูล

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกิจกรรม “ซาเล้ง รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ” และร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลปากน้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พื้นที่จังหวัดสตูล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ ลาน 18 ล้าน หาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ จากการท่องเที่ยว แหล่งชุมชน รณรงค์ให้เกิดความตระหนัก ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะกล่องอาหารจากโฟม พลาสติก ซึ่งสนับสนุนให้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้จากชุมชนแทน โดยการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายรักสิ่งแวดล้อม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มูลนิธิอันดามัน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ กำหนดกิจกรรม และแนวทางการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง