DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกับ อบจ.ระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและจัดการอาคารส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลภายใน ศวทอ. จังหวัดระยอง

  • 7 มิ.ย. 2566
  • 535
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกับ อบจ.ระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและจัดการอาคารส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลภายใน ศวทอ. จังหวัดระยอง

          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและจัดการอาคารส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลภายในศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) และนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้มีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

 

          สำหรับการลงนามในพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ข้างเคียง และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่น จัดทำตัวอย่างอ้างอิงทางอนุกรมวิธาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ตั้งแต่ป่าชายเลน ระบบนิเวศทางทะเล จนถึงสัตว์ทะเลนอกชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียง เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลควบคู่กับการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไป


ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง