DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวางแนวเขตอนุรักษ์ บ้านดอนแย้

  • 7 มิ.ย. 2566
  • 1,075
กรม ทช. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวางแนวเขตอนุรักษ์ บ้านดอนแย้

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สทช.5 ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านดอนแย้ หมู่ที่ 1 ตำบลกระดังงา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการวางแนวเขตอนุรักษ์ วางซั้งบ้านปลา ของกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านดอนแย้ โดยชุมชนร่วมกันวางซั้งบ้านปลาในแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100 ซั้ง ซึ่งเป็นโครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2566 โดยคณะเจ้าหน้าที่พร้อมชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านดอนแย้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 5 ล้านตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง