DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง เผยแพร่ความรู้งานสัมมนา “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 2

  • 8 มิ.ย. 2566
  • 898
กรมทะเลชายฝั่ง เผยแพร่ความรู้งานสัมมนา “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน” และ “การบริหารจัดการขยะในทะเล” ภายในงานสัมมนา “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ฟรอนท์เบย์ รีสอร์ท กระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ (ศรชล.จว.กบ.) โดยมี นาวาเอกศักดิ์สม ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ และสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะทะเล เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่สืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง