DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ สำนักงานเลขานุการกรม

  • 8 มิ.ย. 2566
  • 1,124
กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รทท.อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ลนก.ทช.) นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ตลอดจนผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเลขานุการกรม เข้าร่วม ณ โรงแรม โกลเด้น ซี้ตี้ จังหวัดระยอง
     การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ให้ได้รับความรู้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามภารกิจของ สลก. พร้อมทั้งเพื่อศึกษาและรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร และให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจซึ่งหลักของการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติราชการ ในโอกาสนี้ รรท.อทช. กล่าวว่า สลก. นั้นเปรียบเสมือนผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้กรมฯ ขับเคลื่อนไปตามนโยบาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง