DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร

  • 27 ส.ค. 2566
  • 352
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร

วันที่ 18-27 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่อ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา และ พื้นที่ชายฝั่ง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี อ.สวี จ.ชุมพร โดยวิธีการสำรวจทางอากาศ (Aerial Survey) โดยใช้อากาศยานไร้คนขับแบบ Vtol-UAV รวมพื้นที่ทั้งหมด 169.7 ตร.กม. จากผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา พบพะยูน 1 ตัว โลมาหลังโหนก 2 ตัว และเต่าตนุ 4 ตัว ชายฝั่ง อ.ท่าชนะจ.สุราษฎร์ธานี พบเต่าตนุ 3 ตัว ในส่วนของอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และอ่าวทุ่งคา-สวี อ.สวี จ.ชุมพร ไม่พบสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์จำนวนประชากรและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง