DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่เกาะโลซิน สนับสนุนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • 21 ก.ย. 2566
  • 93
กรม ทช. ลงพื้นที่เกาะโลซิน สนับสนุนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือ ทช ๒๑๙ และ 204 จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริเวณเกาะโลซิน ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดตามกฎกระทรวง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ฝ่ายปกครอง ผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 6 คน เพื่อการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2565 พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงให้กับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะโลซิน จำนวน 1 ลำ นักท่องเที่ยว จำนวน 28 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง