DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนปลูกเสริมป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

  • 21 ก.ย. 2566
  • 392
กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนปลูกเสริมป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

วันที่ 21 กันยายน 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัครฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๒ ต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 38 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง