DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าในเมืองจังหวัดสตูล

  • 21 ก.ย. 2566
  • 101
กรมทะเลชายฝั่ง นำเยาวชนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าในเมืองจังหวัดสตูล

วันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบูเกตยามู จังหวัดสตูล ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้าง ศึกษาดูงานนอกสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นระดับอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษา จากนั้นเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติและรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง