DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ตรวจสภาพป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

  • 22 ก.ย. 2566
  • 147
กรม ทช. ตรวจสภาพป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564 (กรณีส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ถนน จำนวน 5 สาย และโครงการขุดลอกอาโล(คูระบายน้ำ) โดยมีนายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เป็นผู้นำชี้แนวเขต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง