DMCR FACEBOOK

กรม ทช. นำเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  • 22 ก.ย. 2566
  • 302
กรม ทช. นำเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกษตราราม จังหวัดนครปฐม จำนวน 57 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง