DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่งพาชมโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย

  • 23 ก.ย. 2566
  • 374
กรมทะเลชายฝั่งพาชมโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 23 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน นำคณะมนตร์อาสา จำนวน 40 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก ป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สืบต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง