DMCR FACEBOOK

กรม ทช. พาเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

  • 26 ก.ย. 2566
  • 167
กรม ทช. พาเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ต้อนรับคณะครูนักเรียน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3  เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่  ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี  ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)  ม.2 ต.บางนอน  อ.เมือง จ.ระนอง  ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 6 ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากร ประโยชน์ของป่าชายเลน พันธุ์ไม้และสัตว์ในป่าชายเลน พร้อมทั้งได้มีการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกต้นโกงกาง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลนและยังได้ปลูกฝัง การอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง