DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย ริมชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

  • 27 ก.ย. 2566
  • 119
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย ริมชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย ให้กับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า ตามโครงการปักหลักสร้างลานเพาะเลี้ยงหอยและสัตว์ทะเล ณ บริเวณริมชายฝั่งทะเลตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก วันที่ 26 กันยายน ของทุกปี จัดโดย บริษัท PSP สเปียเชียลตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมประมง อบต.บางกระเจ้า กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ต.บางกระเจ้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสริมสร้างรายได้ ให้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง และประมงท้องถิ่น บริเวณหน้าบ้าน อนุรักษ์ หวงแหน การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ทรัพยากรหน้าบ้านอย่างรู้คุณค่า ตามนโยบาย ร่วมฟื้นฟูชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มี นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดในพิธี ผู้แทน เจ้าหน้าที่กรมประมง สมาชิก อบต.บางกระเจ้า กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านตำบลบางกระเจ้า สมาชิกกลุ่มชุมชนชายฝั่งต.บางกระเจ้า เข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องรูปแบบ วิธีการทำประมง การมอบของรางวัล การสรุปผลกิจกรรม และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง