DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรฯ พ.ศ. 2566

  • 27 ก.ย. 2566
  • 123
กรมทะเลชายฝั่ง เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรฯ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โอกาสนี้มี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้ภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย

จากนั้น รรท.อทช. ได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" ตามระเบียบข้อที่ 5 (6) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามข้อ 5 (6) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรม ทช. หรือต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิน จำนวน 37 ราย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง