DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 27 ก.ย. 2566
  • 198
กรม ทช. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการบรรยายพิเศษและได้รับเกียรติจากนายสนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนิรันดร์ ชัยมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยา นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา เป็นผู้บรรยาย ในห้วข้อโครงการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนเพื่อคืนความบูรณ์และเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนให้แก่ระบบนิเวศชายฝั่งก้นอ่าวไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง : มิติความร่วมมือภาครัฐ & เอกชน สู่ความยั่งยืนในระดับสากล พร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เนินทรายชายฝั่งบางเบิด ธรณีวิทยาและแนวทางการบริหารจัดการชายฝั่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง