DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมเพิ่มแหล่งหญ้าทะเลในการดูดซับคาร์บอน จ.กระบี่

  • 30 ก.ย. 2566
  • 471
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมเพิ่มแหล่งหญ้าทะเลในการดูดซับคาร์บอน จ.กระบี่

วันที่ 30 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มแหล่งหญ้าทะเลในการดูดซับคาร์บอน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านประมง หาดเจ้าอูฐ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล” กับนักเรียนและตัวแทนชุมชนในพื้นที่บ้านท่าคลอง รวมทั้งร่วมปลูกเหง้าของหญ้าคาทะเลที่ถูกซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของหญ้าทะเลบริเวณหาดเจ้าอูฐ ทั้งนี้ ศวอล. จะทำการติดตามการฟื้นตัวและการรอดตายของเหง้าหญ้าคาทะเลร่วมกับชุมชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง