DMCR NEWS

กรม ทช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

  • 18 พ.ย. 2566
  • 1,449
กรม ทช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 14.00 น.) นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง ปกท.ทส.รรท.อทช.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ตลอดจนข้าราชการหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี และถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา​ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,368,652 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง