DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “รักษ์ป่า สร้างเกราะ เกาะในเมือง” บ้านคลองลุ จ.กระบี่

  • 21 พ.ย. 2566
  • 93
กรมทะเลชายฝั่ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “รักษ์ป่า สร้างเกราะ เกาะในเมือง” บ้านคลองลุ จ.กระบี่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “รักษ์ป่า สร้างเกราะ เกาะในเมือง” (โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Culb) ณ พื้นที่บ้านคลองลุ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกระบี่ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนและนักเรียนในพื้นที่บ้านคลองลุ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ รวมจำนวน 60 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง