DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง พาชมภาพจาก "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล"

  • 2 ธ.ค. 2566
  • 132
กรมทะเลชายฝั่ง พาชมภาพจาก "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล"

📮 กรมทะเลชายฝั่ง พาชมภาพจาก "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล" ซึ่งกรม ทช. ร่วมกับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

     น้องๆ เยาวชนได้ฟังการบรรยายด้านการจัดการขยะและของเสีย ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ขวดใบเดียวพิทักษ์โลก และกิจกรรมการทำ Ecobrick จากขยะพลาสติก ฐานการเรียนรู้ชุดอุปกรณ์ย่อยสลายขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ป่าชายเลน ฐานการเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ชายเลน และกิจกรรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยแก้วพลาสติก และฐานการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าจากเนื้อไม้ชายเลนผ่านงานกลึงไม้ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป
#ค่ายเยาวชน #ผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 
#อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง