DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ พื้นที่เกาะไข่ใน จ.พังงา

  • 2 ธ.ค. 2566
  • 239
กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ พื้นที่เกาะไข่ใน จ.พังงา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วน ฯ ลงพื้นที่ และเทศบาลตำบลพรุใน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ (ทุ่นเทียบเรือป้องกันการทำลายทรัพยากร และอำนวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว) พื้นที่เกาะไข่ใน ณ ห้องประชุมเทศบาลพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยรองนายกเทศบาลพรุใน ผู้บริหารเทศบาล สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เรือประมงในพื้นที่เข้าร่วม ที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดพื้นที่จัดวางทุ่น รูปแบบทุ่นที่จะจัดวาง พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่เกาะไขเพื่อชี้จุดที่จะจัดวางที่เหมาะสม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง