DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สัญจรนอกสถานที่ ประชุมผู้บริหารกรม ทช. ครั้งที่ 2/2567

  • 3 ธ.ค. 2566
  • 264
กรมทะเลชายฝั่ง สัญจรนอกสถานที่ ประชุมผู้บริหารกรม ทช. ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2567 (นอกสถานที่) โดยมีคณะผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับผู้อำนวยการกอง สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และโครงการป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

     โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามวาระเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขของทุกหน่วยงาน รวมถึงติดตามการบริหารจัดการโครงการป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง