DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ของจังหวัดกระบี่

  • 7 ก.พ. 2567
  • 896
กรมทะเล ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ของจังหวัดกระบี่

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 15 พร้อมทั้งมอบถุงอวน เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะทดแทนถังขยะพลาสติกแก่ชุมชนในตำบลคลองยาง ซึ่งเป็นโครงการนำร่องหน้าด่าน เกาะลันตา ในการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวใส่ใจในการทิ้งขยะ และลดการทิ้งขยะเปียก เพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ ปาไหน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ในการนี้นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายภาคี ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ทช. ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

 

 

 

          จากนั้น ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรม ทช. นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะลันตา และนายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ มูลนิธิอันดามัน นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นประธานร่วม การประชุมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิญญาลันตา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ชาวเกาะลันตา ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ รวม 48 หน่วยงาน ซึ่งมีการนำเสนอปฏิญญาเกาะลันตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการขับเคลื่อน "ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island” เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคการท่องเที่ยว และ ตัวอย่างโรงแรมสีเขียว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เกาะลันตาเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีต้นทุนที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม รวมถึงความสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่จะต่อยอดและขยายผลการทำงานของพี่น้องในการคุ้มครองรักษาควบคู่กับการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
          ภายหลังจากการประชุมเสร็จ อธิบดีฯ ทช. นำคณะผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ บริเวณเกาะเเร้ง หัวแหลมคอกวาง ดำน้ำสำรวจแนวปะการัง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการปะการังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง