DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมจัดโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community”

  • 26 ก.พ. 2567
  • 132
กรม ทช. ร่วมจัดโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมกันจัดโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน ต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง