DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับท้องถิ่น และอสทล. จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ชาดหาดบางหอย ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

  • 27 ก.พ. 2567
  • 134
กรมทะเล ร่วมกับท้องถิ่น และอสทล. จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ชาดหาดบางหอย ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยนางลฎาภา ชูเกียรติวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ชาดหาดบางหอย ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน โดยมีนายปกิต สังข์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายประภัสสร์ นัคเร หัวหน้าฝ่ายกองช่าง อบจ.สงขลา นายชำนาญ คงเกลี้ยง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลชิงโค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลชิงโค และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะทะเล และปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 2,321 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท รองเท้า เครื่องมือประมง ถุงก๊อบแก๊บ เศษโฟม หลอดพลาสติก และขยะอินทรีย์ เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง