DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดประชุมชี้แจงมาตรการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic)

  • 28 ก.พ. 2567
  • 93
กรม ทช. จัดประชุมชี้แจงมาตรการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดการประชุมชี้แจงมาตรการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ลดการทิ้งขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในบริเวณชายหาด เพื่อลดปริมาณขยะทะเล สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าว ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เครือข่าย อสทล. และผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณชายหาดแหลมเจริญ โดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สทช.1 ร่วมชี้แจงร่างมาตรการ "ชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic)" และกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์มาตรการ โดยมีตัวแทนจากเทศบาลนครระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนร่างมาตรการ โดยมติในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมเห็นชอบสนับสนุนให้มีการจัดมาตรการลดขยะพลาสติกฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง