DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกับมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์พื้นที่หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล เพื่อคาร์บอนเครดิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

  • 29 ก.พ. 2567
  • 190
กรม ทช. ร่วมกับมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์พื้นที่หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล เพื่อคาร์บอนเครดิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์พื้นที่หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล เพื่อคาร์บอนเครดิต ร่วมกับมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท (WCF) โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาววราริน วงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ในการนี้มีผู้แทนจากมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท นำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท (Worldview Climate Foundation) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการเพิ่ม การปลูก การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่นๆ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ Blue carbon ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นการอนุรักษ์พื้นที่หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล โดยทั้งสองฝ่ายจะประสานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนร่วมกัน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง