DMCR FACEBOOK

“วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”(World Wildlife Day)

  • 3 มี.ค. 2567
  • 163
“วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”(World Wildlife Day)

          3 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”(World Wildlife Day) วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ และเพื่อเฉลิมฉลองในความสวยงามและรูปแบบที่หลากหลายของสัตว์ป่าและพืชป่า ในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) คือ “Recovering key species for ecosystem restoration - กู้วิกฤตชีวิตในป่า พลิกฟื้นชะตาระบบนิเวศ” เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง