DMCR FACEBOOK

กรมทะเล พาเยี่ยมชมป่าชายเลน และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชลบุรี

  • 3 มี.ค. 2567
  • 86
กรมทะเล พาเยี่ยมชมป่าชายเลน และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชลบุรี

          วันที่ 3 มีนาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการนอกโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมครู จำนวน 123 คน เข้าทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เก็บขยะชายฝั่งทะเล)พร้อม เยี่ยมชมป่าชายเลน และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์จริง ให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง