DMCR FACEBOOK

กรมทะเล รวมพลังต่อต้านการทุจริต งดรับของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" มุ่งสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

  • 4 มี.ค. 2567
  • 88
กรมทะเล รวมพลังต่อต้านการทุจริต งดรับของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" มุ่งสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

          วันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
          ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง