DMCR NEWS

"อธิบดี ปิ่นสักก์" ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

  • 27 มี.ค. 2567
  • 466
"อธิบดี ปิ่นสักก์" ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน สำหรับการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ ทส. ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ทส. และนายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวง ทส.

          ในที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ สำหรับสรุปผลการเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 153 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน  5 เรื่อง ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ทส. รวมถึงการเตรียมการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 152 อีกด้วย

 

 


เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตรราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง