DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมงานแถลงข่าว ทส. วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 และการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณของไทยเป็นมรดกโลก

  • 10 เม.ย. 2567
  • 392
กรมทะเล ร่วมงานแถลงข่าว ทส. วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 และการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณของไทยเป็นมรดกโลก

          วันที่ 10 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้ ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล รองโฆษกกรม พร้อมด้วย นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงานโฆษก เข้าร่วมงานแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เรื่อง การจัดกิจกรรม “วันคุ้มครองโลก” ประจำปี 2567 อีกประเด็นหนึ่ง โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่อง การมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลก โอกาสนี้มีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษก ทส. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปวิช เกศววงศ์  รองอธิบดี สส. นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมแถลงข่าว และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 กรม สส.

          สำหรับ “วันคุ้มครองโลก” ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ผู้คนร่วมกันอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายรวมทั้งให้ผู้คนหันมาสนใจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาโลกไว้ทั้งในทุกระดับ ทั้งบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ โดยปีนี้มีแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ “Planet vs. Plastics : ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” อีกทั้งได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติกจากกระบวนการผลิต ยุติ Fast fashion ใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ปีนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน โดย สส. ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลน รวบรวมขยะพลาสติก และคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้กลับมาเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในสภาวะปกติได้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
        ด้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลก ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจะจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน”

เขียนข่าว: พรรณพนัช ปัญญาทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง