DMCR FACEBOOK

อธิบดี ทช. ประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567”

  • 11 เม.ย. 2567
  • 175
อธิบดี ทช. ประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567”

        วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมีคุณศิริพร ศรีอร่าม ที่ปรึกษาโครงการ Dow and Thailand Mangrove Alliance นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต นางประภาพร ไหวพริบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป (กจช.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9
         การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือถึงการจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” ที่จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือกรอบแนวทางในการจัดตั้งภาคีเครือข่าย Thailand Mangrove Alliance เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดการขยะ โดยลดผลกระทบจากขยะทะเล ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างรายได้ของชุมชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง