DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1

  • 19 เม.ย. 2567
  • 63
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1

          วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณา ศึกษา ทบทวน แผนงานโครงการสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ
          ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ กรอบการดำเนินงาน ทบทวนแผนงานยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา และกำหนดทิศทางแผนงานโครงการขนาดใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง