DMCR FACEBOOK

’’รองชิดชนก’’ นำทีมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด "Thailand Mangrove Alliance"

  • 22 เม.ย. 2567
  • 89
’’รองชิดชนก’’ นำทีมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด "Thailand Mangrove Alliance"

          วันที่ 22 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ประกอบด้วย นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) และนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)
          ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Thailand Mangrove Alliance" มุ่งสู่การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ในทุกมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 พื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีพล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตามคำสั่งกรมฯ จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งให้แต่ละฝ่ายสรุปผลการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ รูปแบบการจัดงาน ลำดับพิธีการ นิทรรศการ สถานที่จัดงาน หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานได้ให้แต่ละฝ่ายดำเนินการตามข้อสั่งการ และรายงานผลให้ทราบในครั้งถัดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง