DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมมือกับ NECTEC นำเสนอและหารือ "การประยุกต์ใช้ AI อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง”

  • 16 พ.ค. 2567
  • 188
กรมทะเล ร่วมมือกับ NECTEC นำเสนอและหารือ "การประยุกต์ใช้ AI อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง”

           วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เวลา 11.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ทช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดประชุมหารือความร่วมมือ “การประยุกต์ใช้ AI อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง” ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ NECTEC โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นประธาน ในการนี้ได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทะเล และ NECTEC เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
           สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและหารือการประยุกต์ใช้ AI อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โดยความร่วมมือระหว่าง กรมทะเล และ NECTEC ในการนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานการประยุกต์ใช้ AI อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง รวมถึงหารือร่วมกันเกี่ยวกับความต้องการนำ AI มาใช้อนุรักษ์และติดตามสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง (ทช.) อีกทั้งความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (NECTEC)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง