DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับหน่วยงาน และอสทล. เก็บขยะในโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ บริเวณพื้นที่มัสยิดจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  • 21 พ.ค. 2567
  • 125
กรมทะเล ร่วมกับหน่วยงาน และอสทล. เก็บขยะในโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ บริเวณพื้นที่มัสยิดจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะในโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ บริเวณพื้นที่มัสยิดจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ลดปริมาณขยะ ให้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่ให้พัดพาลงสู่แม่น้ำและทะเลอันจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้ขยะรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๒๕ กิโลกรัม ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ และถ้วย/จาน (โฟม)โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง นำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง